VIII. VEDECKÁ KONFERENCIA  PIENINY – PRIEHRADA – ZMENY

Dňa 14.októbra 2010 sa v Kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi konala VIII. vedecká konferencia PIENINY – PRIEHRADA – ZMENY pod titulom „Posúdenie zmien v Pieninách spôsobených stavbou a prevádzkou sústavy vodných nádrží Czorstyn – Niedzica a Sromowce Wyżne“. Konferencia je jedným z výstupov komplementárneho mikroprojektu, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.
Prvý deň konferencie po úvodných slovách riaditeľov obidvoch národných parkov Ing. Štefana Danka a mgr inż. Michała Sokołowskeho vystúpili vedeckí pracovníci s referátmi, ktoré boli rozdelené do troch sekcií. V prvej sekcii bol prezentovaný vplyv sústavy vodných nádrží na neživú prírodu  Pienin doc. dr. hab. Romanom Sojom. Vplyv vodných nádrží Czorsytyn – Niedzica a Sromowce Wyżne na rastlinnú vegetáciu Pienin predstavila  mgr. Iwona Wróbel a Dr. hab. Stanisław Knutelski prezentoval referát pod názvom: Zmeny fauny v území a v okolí sústavy vodných nádrží Czorsytyn – Niedzica a Sromowce Wyżne od stavu pred ich výstavbou až po ich naplnenie a posúdenie príčiny týchto zmien. Druhá sekcia bola zameraná na zmeny krajiny vplyvom vodnej sústavy Czorzstyn – Niedzica. Referujúcimi boli doc. Ing. Peter Jančura, PhD. s príspevkom: Zmeny charakteristických čŕt krajiny vo vzťahu k zániku historických krajinných štruktúr v Pieninách a Dr. inż. arch Urszula Forczek – Brataniec s príspevkom Zmeny krajiny v okolí vodných nádrží v Pieninách. V poslednej tretej sekcii odzneli referáty  mgr. inż. Leszeka Bajoreka  o Sústave vodných elektrárni v Niedzici – vznik a činnosť spoločnosti a Dr. inż. Jana Żelazińskeho: Referát „Posúdenie činnosti nádrže počas povodní v roku 1997 a úvahy na tému erózie dna rieky pod priehradami.
Vedecká konferencia o 18 hodine pokračovala posterovou diskusiou. Prihlásených bolo 29 posterov v štyroch kategóriách. Počas panelovej diskusie bola vyhlásená súťaž o najlepšie spracované postery.  Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali:

  • NEŽIVÁ PRÍRODA: Ewa Zastawniak – Birkenmajer s posterom Badania paleobotaniczne neogenu okolic Pienin
  • RASTLINSTVO A HUBY: Jan Bodziarczyk s posterom Zmiany zasiegu i struktury roślinności leśnej wkraczajacej na opuszczone polany Pienińskiego Parku Narodowego
  • ŽIVOČÍŠSTVO: Peter Urban a Ľubica Hudáková s posterom Vydra riečna (Lutra lutra) v národných parkoch Pieniny
  • PROSTREDIE ČLOVEKA: Miroslaw Holewiński a Joanna Makowska s posterom Zabytkowe kaplice w Niedzicy
  • Porota udelila aj mimoriadne ocenenie dr. inź. Ewe Kozielskej – Sroke a dr. inź. Piotrovi Michalskiemu s kolektívom za dlhoročný výskum abrázie brehov Čorstýnskej nádrže.

V záverečný deň konferencie 15. októbra 2010 sa konala terénna exkurzia na výletnej lodi na vodnej nádrži Czorzstyn, kde bolo prezentovaných 10  vedeckých prác na zmeny prírodného a kultúrneho dedičstva vplyvom vodných nádrží.