VYHLÁŠKA

Krajského úradu životného prostredia v Prešove

č. 5/2006 z 27. júna 2006

o Návštevnom poriadku Pieninského národného parku a jeho ochranného pásma

Krajský úrad životného prostredia v  Prešove podľa § 20 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny  (ďalej len „zákon“) a § 7 ods. 2  zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po vyjadrení dotknutých obcí, oboznámení sa s pripomienkami vlastníkov (správcov, nájomcov) dotknutých pozemkov a prerokovaní so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, Správou Pieninského národného parku ustanovuje:

1

Účel  vyhlášky

 (1) Účelom vyhlášky je úprava podrobností o povinnostiach návštevníkov Pieninského národného parku (ďalej len „národný park“) a jeho ochranného pásma, o rozsahu a spôsobe dopravy, a kultúrno-výchovnom využívaní národného parku a jeho ochranného pásma.

(2) Územie národného parku a jeho ochranného pásma je vymedzené nariadením vlády Slovenskej republiky č. 47/1997 Z. z. o Pieninskom národnom parku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 335/2004 Z. z. Mapa národného parku je uvedená v prílohe č.1 časti A. Mapa národného parku a jeho ochranného pásma je uvedená v prílohe č. 1 časti B.

(3) Územie

 1. národného parku a jeho ochranného pásma je po obvode, osobitne na prístupových komunikáciách a turistických chodníkoch, vyznačené normalizovanými tabuľami so štátnym znakom Slovenskej republiky,
 2. zóny A a zóny B národného parku, a prírodných rezervácií a prírodných pamiatok nachádzajúcich sa v ochrannom pásme národného parku je po obvode, osobitne na prístupových komunikáciách, vyznačené normalizovanými tabuľami so štátnym znakom Slovenskej republiky.

2

Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa považuje za

 1. návštevníka národného parku a jeho ochranného pásma (ďalej len „návštevník“) každá fyzická osoba, ktorá sa na  území národného parku a jeho ochranného pásma zdržuje za účelom jeho kultúrno-výchovného využívania; za návštevníka sa nepovažujú osoby, ktoré sa zdržujú na území národného parku a jeho ochranného pásma za účelom obhospodarovania, kontroly, údržby alebo správy nehnuteľností v ich vlastníctve, správe alebo užívaní a osoby, ktoré vykonávajú činnosti na základe osobitných predpisov, [1])
 2. kultúrno-výchovné využívanie národného parku a jeho ochranného pásma každá činnosť spojená s poznávaním prírody, športovými, turistickými a spoločenskými aktivitami, najmä turistika, táborenie, stanovanie, bivakovanie, jazda na bicykloch každého typu vrátane kolobežky, jazda na koni, nízke lety lietadlom a lietajúcim športovým zariadením, kúpanie vo vodných tokoch a vodných plochách, splavovanie vodných tokov na športových lodiach, plavba na pltiach, vodenie psov, jazda na snežnom skútri,
 3. lyžovanie pohyb návštevníkov v území po snehu s použitím zjazdových, bežeckých, telemarkových, akrobatických lyží, lyží pre snoubording a iného podobného vybavenia umožňujúceho pohyb po snehu,
 4. turistický chodník každý chodník, ktorý má registračné číslo a je v teréne vyznačený normalizovanou turistickou značkou červenej, modrej, zelenej alebo žltej farby (ČSN 01 8025) v súlade s rozhodnutím príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny,
 5. náučný chodník taký chodník, ktorý je v teréne vyznačený normalizovanou tvarovou značkou náučného chodníka v súlade s rozhodnutím príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny a ktorý je doplnený tabuľami informujúcimi o prírodných a kultúrnych pozoruhodnostiach, spôsobe ich ochrany a  správaní sa návštevníkov v území; spravidla jeho trasa je identická s trasou turistického chodníka,
 6. cyklotrasa každá trasa, ktorá je v teréne vyznačená normalizovanou cykloturistickou značkou červenej, modrej, zelenej alebo žltej farby (STN 01 8028) v súlade s rozhodnutím príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny,
 7. nízky let taký let, ktorý je vykonávaný vo výške menšej než 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia,
 8. plavba na pltiach doprava návštevníkov na tradičných päťčlánkových drevených pltiach po rieke Dunajec,
 9. splav na športových lodiach plavba na športových lodiach typu kajak, kanoe a na štvormiestnych a viacmiestnych raftoch,
 10. zariadenie spôsobujúce hlukové efekty také zariadenie, ktoré je využívané na reprodukovanie hudby, hovoreného slova alebo akýchkoľvek iných zvukov presahujúcich hladinu 40 dB,
 11. rozsah a spôsob dopravy typ prepravy osôb a dopravného prostriedku využitého na prepravu osôb najmä pešia chôdza a preprava osôb a predmetov osobnými dopravnými zariadeniami a splavovanie tokov.

 3

Podmienky kultúrno-výchovného využívania

národného parku a jeho ochranného pásma

 • Základné práva a povinnosti návštevníkov ustanovuje zákon a osobitné predpisy.[2])
 • Územie národného parku a jeho ochranné pásmo je prístupné návštevníkom za účelom kultúrno-výchovného využívania, najmä však za účelom poznávania prírody a výchovy k jej ochrane.
 • Návštevníci pri pohybe po území národného parku a jeho ochranného pásma sú povinní správať sa tak, aby nedochádzalo k zbytočnému poškodeniu neživých častí prírody, poškodeniu alebo uhynutiu rastlín a živočíchov alebo poškodeniu a ničeniu ich životného prostredia vrátane jeho znečisťovania odpadkami a rušenia pokoja a ticha. Na území národného parku nie je povolené premiestňovať prírodniny, najmä skaly.
 • Návštevníci sa môžu pohybovať
 1. peši na území národného parku po turistických a náučných chodníkoch uvedených v prílohe č. 2, ako i na miestach vyhradených na pohyb návštevníkov mimo turistických a náučných chodníkov uvedených v prílohe č. 3,
 2. bicyklom na území národného parku a jeho ochranného pásma po cyklotrasách uvedených v prílohe č. 2 a po vyhradenej účelovej komunikácii uvedenej v prílohe č. 3,
 3. motorovým alebo záprahovým vozidlom na území národného parku a jeho ochranného pásma po vyhradených účelových komunikáciách uvedených v prílohe č. 3, ak pohyb po nich nie je obmedzený alebo zakázaný.
 4. Po turistických a náučných chodníkoch, cyklotrasách a na miestach vyhradených na pohyb návštevníkov mimo turistických a náučných chodníkov podľa odseku 4 písm. a) a b) sa môžu návštevníci za hranicami zastavaného územia obcí pohybovať len počas dňa, v čase od hodiny po východe slnka po hodinu pred západom slnka. Pri pohybe po cyklotrasách sú návštevníci povinní dodržiavať obmedzenia vyplývajúce z cykloturistického značenia.
 5. Plavbu na pltiach na základe súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny a splav na športových lodiach po rieke Dunajec je možné na území národného parku vykonávať len z prístavísk uvedených v prílohe č. 3.
 6. Na území národného parku môžu návštevníci vodiť psy len na vôdzke.
 7. Na účely kultúrno-výchovného využívania národného parku a jeho ochranného pásma sa vyhradzujú miesta na vykonávanie športových a rekreačných aktivít, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 3.

4

                                                                                                      Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Okresného úradu životného prostredia v Starej Ľubovni č. 1/1995 z 31. augusta 1995 o Návštevnom poriadku Národného parku Pieniny.

 5

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2006.

 

Ing. Dušan Vočko

prednosta

Krajského úradu živého prostredia v Prešove

Príloha č. 2

k vyhláške Krajského úradu životného prostredia v Prešove

č. 5/2006

Zoznam turistických a náučných chodníkov a cyklotrás na území národného parku

 a  jeho ochranného pásma

 1. Turistické chodníky na území národného parku
 2. Stráňany – Vysoké skalky (zelená značka, TZT č. 5716)
 3. Lesnické sedlo – Šlachovky (žltá značka, TZT č. 8595)
 4. Lesnica škola – Šafranovka (žltá značka, TZT č.  8594)
 5. Veľký Lipník – Lesnické sedlo – Plašná – Cerla – Červený Kláštor – Huta – štátna hranica Szczawnica (červená značka, časť TZT č. 0905 )
 6. Haligovce – Plašná – Lesnica požiarna zbrojnica (zelená značka, TZT č. 5882)
 7. Červený Kláštor – Cerla – Targov – Lesnica požiarna zbrojnica – sútok Lesnického potoka s Dunajcom (modrá značka, TZT č. 2808, trasa 2);
 8. Huta – Targov (žltá značka 8789)

Náučný chodník na území národného parku

Náučný chodník Červený Kláštor – Huta – sútok Lesnického potoka s Dunajcom /trasa NCH je identická s časťou TZT Veľký Lipník – Lesnické sedlo – Plašná – Cerla – Červený Kláštor – Huta – štátna hranica Szczawnica (červená značka).

III.   Cyklotrasy

Cyklotrasy na území národného parku pre:

 • jednostopé bicykle a kolobežky na mechanický pohon a invalidné vozíky
 1. Červený Kláštor – Cerla – Targov – Lesnica požiarna zbrojnica (žltá značka). Trasa vedie po časti turistického chodníka č. 6.
 2. Červený Kláštor – Huta – sútok Lesnického potoka s Dunajcom (zelená značka). Trasa vedie po časti turistického chodníka č. 4 a č. 6.
 3. Hraničný priechod Lesnica/Szczawnica – Lesnica – Lesnické sedlo – Veľký Lipník – Haligovce – Červený Kláštor (červená značka). Trasa vedie po časti turistického chodníka č. 4 a č. 6 po obec Lesnicu a ďalej štátnou cestou.
 • dvojstopé vozidlá na mechanický pohon

Hraničný priechod Lesnica/Szczawnica – Lesnica – Lesnické sedlo – Veľký Lipník –    Haligovce – Červený Kláštor (červená značka). Trasa vedie po časti turistického chodníka č. 4 a č. 6 po obec Lesnicu a ďalej štátnou cestou.

 

Cyklotrasy na území ochranného pásma národného parku:

 1. Veľký Lipník – dolina potoka Šoltýsa – hrebeň Spišskej Magury po lesnej ceste (modrá značka)
 2. Haligovce – Veľká Lesná – Toporecké sedlo po štátnej ceste (zelená značka)
 3. Červený Kláštor – Spišská Stará Ves – Reľov – Magurské sedlo po štátnej ceste (červená značka)
 4. Spišská Stará Ves – hraničný priechod Lysá nad Dunajcom po štátnej ceste (žltá značka)
 5. Spišské Hanušovce – Veľká Franková – Osturňa po štátnej ceste – sedlo Príslop po lesnej ceste (zelená značka)
 6. Hraničný priechod Kacvin/Veľká Franková – Veľká Franková po poľnej ceste – Malá Franková po štátnej ceste – sedlo nad Bachledovou dolinou po lesnej ceste (žltá značka)
 7. Keheľ – Jezersko po štátnej ceste (žltá značka)
 8. Sedlo Príslop – Magurské sedlo – Toporecké sedlo lesnými cestami po hrebeni Spišskej Magury (modrá značka)

Príloha č. 3

k vyhláške Krajského úradu životného prostredia v Prešove

č. 5/2006

Zoznam miest vyhradených pre kultúrno-výchovné využívanie  národného parku a jeho ochranného pásma

Pohyb peších návštevníkov mimo vyznačených turistických a náučných chodníkov na území národného parku

 1. areál autokempingu v Červenom Kláštore a Hajdúcka lúka,
 2. areál chaty Pieniny v Lesnici ohraničený mostíkom cez potok Bystrík, Lesnickým potokom a pätou svahu masívu Bystrík,
 3. lesné cesty a chodníky v lesných porastoch č. 93, 94, 95, 96 pre environmentálnu výchovu školskej mládeže v doprovode lektora po trase a za podmienok, ktoré odsúhlasí Správa Pieninského národného parku.

 

    Zjazdové a bežecké lyžovanie a snoubording na území národného parku

Zjazdové lyžovanie a snoubording Lesnica – sedlo Vierchlosky v čase od 8.00 do 16.00 hodiny. Bežecké lyžovanie – všetky turistické chodníky

 Zakladanie ohňa na území národného parku

Za hranicami zastavaného územia je možné zakladať oheň pri existujúcich stavbách do vzdialenosti 30 metrov od objektu.

Prístaviská pltí a prístaviská pre splav Dunajca na športových lodiach na území národného parku

prístaviská pltí:

 • nábrežie Dunajca pred sútokom s Lipnickým potokom
 • nábrežie Dunajca pred štátnou hranicou s Poľskom

prístaviská pre splav na športových lodiach:

 • prístaviská pltí
 • sútok Lesnického potoka a Dunajca (pre športové lode typu kajak a kanoe)

 Splavovanie vodných tokov na území národného parku

pre športové lode typu kajak a kanoe a 4 a viac miestne rafty:

–    rieka Dunajec v období od 1. apríla do 31.októbra.

Parkovanie na území národného parku

 1. Červený Kláštor NKP (300 stojísk)
 2. Červený Kláštor autokemping (80 stojísk)
 3. Haligovce – Goralský dvor (80 stojísk)
 4. Lesnické sedlo (20 stojísk)
 5. Lesnica – Chata Pieniny (150 stojísk)

Parkovanie je možné výlučne na vyhradených asfaltových a spevnených  plochách.

Stanovanie a táborenie na území národného parku

 1. autokemping pred vstupom do Prielomu Dunajca v k.ú. Červený Kláštor
 2. areál zariadenia cestovného ruchu Goralský dvor v k.ú. Haligovce

Nízke lety lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením na území národného parku

– priestor ohraničený spojnicou kót:

na západe Šľachovky – Šlachtovský vrch – Mláčne – začiatok obce Veľký Lipník

na východe Šľachovky – Vysoký vrch – začiatok obce Stráňany

I. Priestory vyhradené pre organizovanie verejných telovýchovných, športových, turistických podujatí a iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí

 Na území národného parku

 1. Vodácke športové podujatia pre športové lode kajak a kanoe a verejnosti prístupné spoločenské podujatia
  1. autokemping Červený Kláštor
  2. chata Pieniny Lesnica
  3. Goralský dvor – Haligovce
 2. Branno-športové hry (beh spojený s hodom granátom a streľbou so vzduchových zbraní)

– turistické chodníky v úseku Lesnické sedlo – Šľachovky (žltá značka) a Lesnické sedlo – Vykrývač nad Lipníkom (červená značka) v období od 1. mája do 15. júna a od 15. septembra do 31. októbra

 1. Duatlon (preteky s kombináciou behu a terénnej cyklistiky)

– cyklotrasy na území národného parku a turistické chodníky a účelové komunikácie v k.ú. Lesnica, Lechnica, Haligovce a Veľký Lipník v období od  23. septembra do 7. októbra; pre časť preteku na bicykli nie je možné použiť červeno značenú trasu v Prielome Dunajca od obce Červený Kláštor po sútok Lesnického potoka s Dunajcom

 1. Spoločenské podujatia spojené s otváraním turistickej sezóny

– prístaviská pltí, plavba plťami po rieke Dunajec a trasa turistického chodníka z prístaviska pltí „nábrežie Dunajca pred  štátnou  hranicou“ po chatu Pieniny v Lesnici v období od 24. apríla do 7. mája

 1. Telovýchovné vodácke podujatia

– prístaviská a rieka Dunajec v období od 15. júna do 10. júla

 1. Turistické podujatia pre pešiu turistiku

– všetky turistické chodníky v období od 1. januára do 15. júna a od 30. septembra do 31. decembra

Na území  ochranného pásma národného parku

Turistické podujatia pre pešiu turistiku

– všetky turistické chodníky

Organizovanie podujatí uvedených v bode I. je podmienené:

 • prerokovaním prípravy podujatia so Správou Pieninského národného parku minimálne 3 týždne pred začatím podujatia,
 • odstránením informačných a orientačných značení z územia a uvedením priestorov do pôvodného stavu do 2 dní po ukončení podujatia.

J. Priestory vyhradené na  používanie zariadení spôsobujúcich hlukové efekty – zariadenia určené na reprodukciu hudby a  hovoreného slova

 Na území národného parku

 1. autokemping – Červený Kláštor
 2. Goralský dvor – Haligovce
 3. chata Pieniny – Lesnica

Na území ochranného pásma národného parku

– všetky športové ihriská a areály určené k športovej činnosti

K. Účelové komunikácie vyhradené na pohyb motorovým a záprahovým vozidlom a cykloturistiku

Na území národného parku

 1. Účelová komunikácia Červený Kláštor – autokemping Červený Kláštor je v období od 1. mája do 30. septembra vyhradená pre motorové vozidlá, ktorými je zabezpečovaná prevádzka autokempingu vrátane stravovacieho zariadenia a pre ubytovaných hostí.
 2. Účelová komunikácia v k.ú. Lesnica medzi parkoviskom pri chate Pieniny a prístaviskom pltí je v období od 1. apríla do 31. októbra vyhradená pre cykloturistiku, vývoz pltí nákladnými automobilmi a pre prepravu návštevníkov kočmi za nasledovných podmienok:
  • vodiči záprahových a motorových vozidiel pri stretávaní sa sú povinní použiť jestvujúce priestory určené na vyhýbanie,
  • obsluha záprahového vozidla je povinná vykonať také opatrenia, aby prírodné prostredie nebolo znečisťované exkrementami.
 3. Účelová komunikácia v k.ú. Lesnica „prístavisko – sútok Lesnického potoka s Dunajcom“ je v období od 1. apríla do 31. októbra v čase od 7.00 do 11.00 hodiny a v čase od 17.00 hodiny do západu slnka vyhradená pre motorové vozidlá za účelom vývozu športových lodí z prístaviska po ukončení splavovania. Uvedená účelová komunikácia je vyhradená len pre organizované skupiny s viac ako 10 loďami alebo splavy na 6 a viac miestnych raftoch.

 

Na území  ochranného pásma národného parku

 1. lesná cesta Osturňa – Príslop
 2. lesná cesta Magurské sedlo – Toporecké sedlo

Uvedené účelové komunikácie sú určené na pohyb motorových vozidiel bez obmedzenia.

[1])    Napríklad zákon č. 23/1962  Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 139/2002  Z. z. o rybárstve  v znení neskorších

predpisov, zákon  č. 326/2005 Z. z. o lesoch.

[2])   Napríklad zákon č. 326/2005 Z. z.  o lesoch.