Pieninský národný park vznikol nariadením č. 5. Predsedníctva Slovenskej národnej rady zo dňa 16.1.1967 o zriadení Pieninského národného parku. V § 1 ods. 2, sa uvádza, že poslaním Pieninského národného parku je zachovať, obnovovať, všestranne chrániť a zveľaďovať jeho prírodu s prírodným bohatstvom a s krajinnými krásami vzhľadom na ich kultúrno-vedecký, vodohospodársky, zdravotný a turisticko-rekreačný význam.

V Štatúte Pieninského národného parku, ktorý nadobudol účinnosť 27. februára 1968 sa v článku 1. Základné ustanovenia v ods. 2 uvádza že: Zriadením Pieninského národného parku sa zabezpečuje ochrana zvyškov pôvodnej prírody, zachovanie krajinného rázu, zveľaďovanie a obnovovanie prírodného bohatstva územia národného parku. V súlade s mimoriadnymi prírodnými i vedeckými hodnotami vytvárajú sa podmienky jeho využitia pre vedecké bádanie, rekreáciu, cestovný ruch, ako aj na široké kultúrno-osvetové sprístupnenie.

Zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny definuje národný park ako rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 1 000 ha, prevažne s ekosystémami podstatne nezmenenými ľudskou činnosťou alebo v jedinečnej a prirodzenej krajinnej štruktúre, tvoriace nadregionálne biocentrá a najvýznamnejšie prírodné dedičstvo, v ktorom je ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti.

Porovnaním uvedených dokumentov je vidieť, že ciele a poslanie Pieninského národného parku je od jeho vzniku rovnaké a je v súlade s najnovšími medzinárodnými poznatkami.

Začlenenie Správy Pieninského národného parku do systému štátnej ochrany prírody však počas jeho existencie nebolo vždy jednoznačné. Od 16. januára 1967, keď vznikol, bol až do konca roka 1994 organizačne riadený Správou Tatranského národného parku a v roku 1995 Štátnymi lesmi Tatranského národného parku. Bolo to obdobie, keď právne a aj skutočné postavenie národného parku nebolo na úrovni ostatných, vtedy existujúcich národných parkov.

Po zriadení Správy národných parkov Slovenskej republiky od 1. januára 1996 sa Správa Pieninského národného parku organizačne začlenila do novovzniknutej organizácie, medzi ostatné národné parky. Správa národných parkov Slovenskej republiky sa rozhodnutím ministra životného prostredia č. 36/2000-4 sa od 1. 7. 2000 zmenila na Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky, ktorá organizačne riadi a zabezpečuje starostlivosť prostredníctvom správ národných parkov, chránených krajinných oblasti a regionálnych stredísk vo všetkých osobitne chránených územiach a vo voľnej krajine na Slovensku.